» ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ » ರೋಮನ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು » ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ

ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ

ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ

ಎರಡು-ಬೆರಳಿನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ವಿ (ವಿಜಯ) ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಇಂದು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಹಜತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಟಾಕಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ರೋಮ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್‌ಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಲು ಬಳಸಿದರು.