ವಿವರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.

ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ: ಟ್ಯಾಟೂ ಅರ್ಥಗಳು

ವಾಲ್ರಸ್ ಹೃದಯ

ತುರ್ಸಾನ್ಸಿಡಾನ್ ಅಥವಾ ಮುರ್ಸುನ್ಸಿಡಾನ್ ("ಹೃದಯ...

ಪ್ರಿಯಾಪಸ್

ಪ್ರಿಯಾಪಸ್ ಎಂಬ ಈ ಪುಟ್ಟ ದೇವರ ಭವಿಷ್ಯ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ...

ಜರ್ಮನ್

ನೆಮಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿನ...

ಸೆಬಾ

ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ...
×