ವೈರ್ಡ್

ವೈರ್ಡ್

ನಾರ್ಡಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ವೈರ್ಡ್ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ಕಾನೂನು ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.