» ಟ್ಯಾಟೂಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಗಳು » ಹಣೆಯ ಹಚ್ಚೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು

ಹಣೆಯ ಹಚ್ಚೆಗಳ ಫೋಟೋಗಳು

ಹಣೆಯ ಹಚ್ಚೆ ಬಹುಶಃ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ವಿರಳವಾಗಿ, ಜನನಾಂಗಗಳ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕಾರಣ ಸರಳವಾಗಿದೆ - ಮುಖ ಮತ್ತು ಹಣೆಯು ಮಾನವ ದೇಹದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಿರಂಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಫೋಟೋದಿಂದ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವು ಶಾಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲೂ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚೆಯ ಫೋಟೋ