ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ

ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ...